Danh mục
Đăng nhập để chọn phim
Số điện thoại
Mật khẩu
Nhớ tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Thành
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Anh
Thông tin hữu ích
Số người online: 849
Lượt xem trong ngày: 3,191
Lượt xem trong tuần: 11,218
Lượt xem trong tháng: 648,470
Lượt xem toàn bộ: 7,056,834
Phim Game Thiết bị
Strategy > Real time
MARCH OF THE EAGLES
Paradox Development Studio
Mã game:
001006
Đánh giá:
9 điểm
Phát triển:
Paradox Development Studio
Phát hành:
Paradox Interactive
Ngày phát hành:
01/02/2013
Hệ máy:
PC
ESRB:
12
Số lượng:
1 DVD
Giá:
0 VNĐ
Nội dung:

   


“Hᴇ Wʜᴏ Fᴇᴀʀs Bᴇɪɴɢ Cᴏɴǫᴜᴇʀᴇᴅ Is Sᴜʀᴇ Oғ Dᴇғᴇᴀᴛ.”

Tʜᴇ ᴡᴀʀ-ɢᴀᴍᴇ Mᴀʀᴄʜ ᴏғ ᴛʜᴇ Eᴀɢʟᴇs ғᴏᴄᴜsᴇs ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴅʀᴀᴍᴀᴛɪᴄ ᴄᴏɴғʟɪᴄᴛs ᴏғ Eᴜʀᴏᴘᴇ ᴅᴜʀɪɴɢ 1805 ᴛᴏ 1820. Exᴘʟᴏʀᴇ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴅᴇғɪɴɪɴɢ ᴘᴇʀɪᴏᴅs ɪɴ Eᴜʀᴏᴘᴇᴀɴ ʜɪsᴛᴏʀʏ ᴡɪᴛʜ ᴛʜɪs ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ᴄʀᴀғᴛᴇᴅ ʙʏ ᴛʜᴇ ᴍᴀsᴛᴇʀs ᴏғ Gʀᴀɴᴅ Sᴛʀᴀᴛᴇɢʏ, Pᴀʀᴀᴅᴏx Dᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ Sᴛᴜᴅɪᴏ. Tʜᴇ ᴍᴀᴋᴇʀs ᴏғ Hᴇᴀʀᴛs ᴏғ Iʀᴏɴ ᴀɴᴅ Eᴜʀᴏᴘᴀ Uɴɪᴠᴇʀsᴀʟɪs ɴᴏᴡ ʙʀɪɴɢ Tʜᴇ Nᴀᴘᴏʟᴇᴏɴɪᴄ Wᴀʀ ᴛᴏ ʟɪғᴇ ɪɴ ᴛʜɪs ᴡᴀʀ-ғᴏᴄᴜsᴇᴅ sᴛʀᴀᴛᴇɢʏ ɢᴀᴍᴇ.

Mɪɴɪᴍᴜᴍ Sʏsᴛᴇᴍ Rᴇǫᴜɪʀᴇᴍᴇɴᴛs:
OS:Wɪɴᴅᴏᴡs XP/Vɪsᴛᴀ/7
Pʀᴏᴄᴇssᴏʀ:Iɴᴛᴇʟ® Pᴇɴᴛɪᴜᴍ® IV 2.4 GHᴢ ᴏʀ AMD 3500+
Mᴇᴍᴏʀʏ:2 GB RAM
Gʀᴀᴘʜɪᴄs:NVIDIA® GᴇFᴏʀᴄᴇ 8800 ᴏʀ ATI Rᴀᴅᴇᴏɴ® X1900 ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴀʀᴅ, 512Mʙ ɢʀᴀᴘʜɪᴄs ᴍᴇᴍᴏʀʏ ʀᴇǫᴜɪʀᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴀ ʀᴇsᴏʟᴜᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴀᴛ ʟᴇᴀsᴛ 1024 x 768 ᴏʀ ɢʀᴇᴀᴛᴇʀ
DɪʀᴇᴄᴛX®:9.0
Hᴀʀᴅ Dʀɪᴠᴇ:2 GB HD sᴘᴀᴄᴇ
Sᴏᴜɴᴅ:DɪʀᴇᴄᴛX® Cᴏᴍᴘᴀᴛɪʙʟᴇ

ᴛʜᴇ_sᴏᴜʟ_sᴇʟʟᴇʀ 


 

 

 


 

GAME KHÁC
Mã: 000135
1 DVD
PC
14/07/2007
Petroglyph Games
ESRP: 6
9 điểm
0 VNĐ
Mã: 000254
1 DVD
PC
09/07/2009
Trò chơi KDV (hay còn gọi là KD Lab)
ESRP: 4
9 điểm
0 VNĐ
Mã: 000061
1 DVD
PC
2008/03/27
Neocore
ESRP: 6
9 điểm
0 VNĐ
Mã: 000726
1 DVD
PC
01/12/2009
Cabybara Games
ESRP: 2
9 điểm
0 VNĐ

Bạn đã chọn:

Tổng số: 00 Game

SĐT đặt phòng: : 0862673403 - 0982103173